| English | Espanol | Deutsch | Nederlands | Francais | Danish | Italian |
Could you translate pages on irational.org into other languages ?

Natural Reality SuperWeed kit 1.0

Natural Reality SuperWeed kit 1.0

SuperWeed Kit 1.0 is een lowtechdoe-het-zelf kit die in staat is om een genetisch mutantsuper-onkruid voort te brengen, dat ontworpen is ommonocultuur van corporaties aan te vallen.

BestelSuperWeed kit 1.0

SuperWeed kit 1.0 bevat een mengeling van natuurlijke engenetisch gemanipuleerde Brassica-zaden (bladkool, bladramenas, gele mosterd, herderstasje). Als deze zaden dekans krijgen om te ontkiemen en zich onderling te kruisen,dan ontstaat een SuperWeed dat resistent zal zijn aan detegenwoordig gebruikte herbiden (bijvoorbeeld Roundup); op die manier vormt het niet enkel een bedreiging voor deprofitabiliteit van conventionele en genetischgemanipuleerde Brassica-gewassen, maar ook van de produktieen distributie van herbiciden.

Als je denkt dat de authoriteiten in het Verenigd Koninkrijkde wensen van de meerderheid van de bevolking niet zullenrespecteren (momenteel is 77% van de bevolking voorstandervan een totaal verbod op genetisch gemanipuleerde gewassen),dan kan je ervoor kiezen om SuperWeed 1.0 te cultiveren enlos te laten in het Verenigd Koninkrijk (zie verder voorplantinstructies). Als alternatief kan je ervoor kiezen omje eigen propaganda-campagne op te zetten, waarbij ditgenetisch wapen een bedreiging kan vormen voor de belangenvan bedrijven in de biotechnologie-industrie. Wat je ookdoet, een dreigement is vaak even efficiënt als deuitvoering ervan.

Zonder een nationaal verbod op genetisch gemanipuleerdegewassen zullen SuperWeeds ook zonder jouw interventieontstaan. Biotechnologische bedrijven zoals Monsanto weten dit,maar hebben de bedoeling een stap voor te blijven doornieuwe genetische produkten te ontwikkelen waarmee ze hunwinstmarges veilig stellen. Door SuperWeed 1.0 in de natuurvrij te laten, zal je bijdragen to grote verliezen in hunwinsten, waardoor ze gedwongen worden hun toekomstigestrategieën en investeringen in het Verenigd Koninkrijkte herzien.

We kunnen deze biotechnologie-reuzen voorbijstreven,aangezien we niet beperkt worden door winstmotieven of doorde wetgeving.

We stellen voor dat je deze kit bijhoudt tot je duidelijketekens ontvangt dat er binnen de komende maanden eennationaal verbod op genetisch gemanipuleerde gewassen zalkomen. In dat geval kan je de zaden vernietigen door ze teverbranden. Als je denkt dat er geen verbod op genetischgemanipuleerde gewassen komt, dan kan je ervoor kiezen omSuperWeed 1.0 te cultiveren en het onmiddellijk in hetmilieu te verspreiden.

Als er binnen de komende maanden geen verbod komt opgenetisch gemanipuleerde gewassen in het VerenigdKoninkrijk, dan zal Natural Reality niet aarzelen om ditconflict te doen escaleren door SuperWeed Kit 2.0 teproduceren en te distribueren - met veel meer offensievemogelijkheden.

Kweekinstructies.

SuperWeed 1.0 groeit in gewone tuingrond. Zaai 50 zaden pervierkante meter en hark het in de aarde, ofwel tijdens delente wanneer de vorstperiode voorbij is, ofwel tijdens delate zomer en vroege herfst.

Je kan SuperWeed 1.0 ook op de vensterbank van jouw keukenkweken.

Voor meer details, contacteer:

email: superweed@irational.org

We willen de volgende instanties danken voor hunassistentie bij de produktie van SuperWeed Kit 1.0:

Tested by: